Pla General, Estudi Ambiental i Estudi de Paisatge MILLENA

PLAN GENERAL MILLENA WEB

Mitjançant Acord del Ple de data 24 d’abril de 2015 , ha sigut aprovat el Pla General de Millena, l’Estudi Ambiental i l’Estudi de Paisatge, junt amb la resta de documentació del Pla General d’aquest municipi, i de conformitat amb la “Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de l’ Activitat Urbanística (LRAU)” i la “Llei 9/2006 sobre l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient” , se sotmet a participació pública i consultes per un termini de quaranta-cinc dies a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en aquest Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Durant el dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències Municipals i en l’adreça i en aquest ENLLAÇ perquè es formulen les al•legacions que s’estimen pertinents.

tradueix